کلبه تزئینی (نسخه لیزر و دستی)

کلبه تزئینی: کد 01253 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 10cm طول = 10/5cm عرض = 8cm ضخامت = 3mm

ماشین بت من (نسخه لیزر و دستی)

ماشین بت من: کد 01233 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc طول = 10cm عرض = 4cm ارتفاع = 5/5cm ضخامت = 3mm

خانه عروسکی (نسخه لیزر)

خانه عروسکی: کد 01232 فرمت dxf - cdr برای برش با دست و دستگاه لیزر CUT و CNC ( راهنمای منتاژ تصویری) ارتفاع = 29cm طول = 40cm عرض = 24/5cm ضخامت = 3mm خرید پایه...

کشتی دزدان دریایی (نسخه لیزر و دستی)

کشتی دزدان دریایی: کد 01227 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 28cm عرض = 9cm ارتفاع = 18cm ضخامت = 3mm

سه چرخه (نسخه لیزر و دستی)

سه چرخه: کد 01222 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 25cm عرض = 20cm ارتفاع = 11cm ضخامت = 3mm

برج مخابراتی مالزی (نسخه لیزر و دستی)

برج مخابراتی مالزی: کد 01218 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 50cm ضخامت = 3mm

طرح کلاغ (نسخه لیزر و دستی)

طرح کلاغ : کد 01204 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 20cm طول = 30cm عرض = 12cm ضخامت = 3mm

قطار (نسخه لیزر و دستی)

قطار: کد 01196 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 12cm طول کلی = 80cm عرض = 8cm ضخامت = 3mm

ماشین انیمیشنی (نسخه لیزر و دستی)

ماشین انیمیشنی: کد 01182 فرمت dxf - cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC طول = 19cm عرض = 9cm ارتفاع = 15cm ضخامت = 3mm

وسایل خانه عروسکی (نسخه لیزر)

وسایل خانه عروسکی: کد 01167 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (راهنمای منتاژ تصویری) ضخامت = 3mm