طرح قمه (نسخه لیزر و دستی)

طرح قمه: کد 00900 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 46 ضخامت 6 میل یا 3 میل دوبل)

طرح تفنگ تامی (نسخه لیزر)

طرح تفنگ تامی: کد 00719 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 60 ضخامت 3 میل )

طرح کلت کمری (نسخه لیزر و دستی)

طرح کلت کمری: ] کد 00695 فرمت DXF - CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( ضخامت 3 میل)

طرح ماشین بن شاکر (نسخه لیزر و دستی)

طرح ماشین بن شاکر : کد 00587 فرمت DXf - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( ضخامت 3 میل همراه با منتاژ تصویری)

طرح پازل سه بعدی بت من (نسخه لیزر و دستی)

طرح پازل سه بعدی بت من: کد 00535 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc(ضخامت 3 میل)

طرح جنگنده فضایی (نسخه لیزر و دستی)

طرح جنگنده فضایی: کد00505 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (طول 20 ارتفاع 13 عرض 14 ضخامت 3 میل)

ماشین جنگ ستاره ها (نسخه لیزر و دستی)

ماشین جنگ ستاره ها: کد 00503 فرمت DXF - CDR - PDF - SVG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc(ضخامت 3 میل همراه منتاژ تصویری)

اسلحه یوزی (نسخه لیزر و دستی)

اسلحه یوزی کد 00369 فرمت DXF - CDR - PLT - PDF برای برش با اره مویی دستی و برقی و دستگاه لیزر cut و cnc

ماشین جنگ ستاره ها (نسخه لیزر و دستی)

ماشین جنگ ستاره ها: کد 00314 فرمت DXF - CDR - SVJ برای برش با اره مویی دستی -برقی و دستگاه لیزر cut و cnc  راهنمای منتاژ تصویری

شاتل فضایی (نسخه لیزر و دستی)

شاتل فضایی: کد 00286 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با اره مویی دستی - برقی و دستگاه لیزر cut و cnc