طرح جا قرآنی آویز ماشین (نسخه لیزر و دستی)

طرح جا قرآنی آویز ماشین: کد 00776 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 7 عرض 2.70 ارتفاع 4.70 ضخامت...

طاقچه رومیزی کتاب و قران 2 سایز (نسخه لیزر)

طاقچه رومیزی کتاب و قران 2 سایز: کد 00589 فرمت DXF - CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( در دو سایز ارتفاع 25-61 طول 26-10/5 عرض 20-9...

طرح رحل قرآن2 (نسخه لیزر و دستی)

طرح رحل قرآن2: کد 00577 فرمت DXf - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع 40 عرض 22 ضخامت 3 میل 6 میل...

طرح جعبه جاقرآنی (نسخه لیزر)

 طرح جعبه جاقرآنی : کد 00544 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc(طول 23 عرض 19 ارتفاع 4/5 ضخامت 3 میل) با قابلیت قفل کشویی

طرح رحل قرآن (نسخه لیزر)

طرح رحل قرآن: کد 00537 فرمت DXf - CDR برای برش با لیزر cut و cnc(ارتفاع 45 عرض 20 ضخامت 6 میل برای 3 میل دوبل )

جا قرآنی (نسخه لیزر و دستی)

جا قرآنی : کد 00350 فرمت DXF - CDR - PLT-PDF برای برش با اره مویی دستی -برقی و دستگاه لیزر cut و cnc