طرح زیر استکان و لیوانی (نسخه لیزر و دستی)

طرح زیر استکان و لیوانی: کد 00799 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( جعبه ضخامت 3 میل زیر استکانی ها...

سرویس 12 تیکه سنتی (نسخه لیزر)

سرویس 12 تیکه سنتی: کد 00599 فرمت DXF برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( سرویس شامل -آباژور-لوستر-سینی-زیر استکانی-جاشکلاتی-جاقندی-سطل زباله-جای دستمال کاغذی-جای قاشق و چنگالی و.. سنتی می باشد...

ست زیر لیوانی و زیر قوریی (نسخه لیزر)

ست زیر لیوانی و زیر قوریی: کد 00559 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

طرح زیر لیوانی و استکانی در 16 مدل (نسخه لیزر و دستی)

طرح زیر لیوانی و استکانی در 16 مدل: کد 00532 فرمت DXF - CDR - PDf برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc