جامدادی مدل سکان کشتی (نسخه لیزر)

جامدادی مدل سکان کشتی: کد 01310 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 13/5cm طول = 13cm عرض = 8cm ضخامت = 3mm

جا مدادی و کارت ویزیت (نسخه لیزر)

جا مدادی و کارت ویزیت: کد 01309 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 10cm طول = 25cm عرض = 10cm ضخامت = 3mm

جامدادی و خط کش (نسخه لیزر و دستی)

جامدادی و خط کش: کد 01237 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 22cm عرض = 7cm ارتفاع = 4/5cm ضخامت = 3mm

جامدادی مدل مداد (نسخه لیزر و دستی)

جامدادی مدل مداد: کد 01230 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 8/5cm قطر = 10/5cm ضخامت = 3mm

جا کارت ویزیت و مدادی (نسخه لیزر)

جا کارت ویزیت و مدادی: کد 01225 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 12/5cm ارتفاع = 13cm عرض = 11/5cm ضخامت 3mm

جامدادی اتوبوس 2طبقه (نسخه لیزر و دستی)

جامدادی اتوبوس 2طبقه: کد 01149 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = 10cm طول = 15cm عرض = 7cm ضخامت = 3mm

استند رومیزی اداری (نسخه لیزر)

استند رومیزی اداری: کد 01146 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc طول = 33cm عرض = 30cm ارتفاع = 33cm ضخامت = 3mm

ست اداری رومیزی (نسخه لیزر)

ست اداری رومیزی: کد 01129 فرمت DXF -CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 40cm عرض = 19cm ضخامت = 3mm

جامدادی و جاکاغذ یادداشت (نسخه لیزر و دستی)

جامدادی و جاکاغذ یادداشت: کد 01123 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 13cm عرض = 9cm ارتفاع = 8cm ضخامت = 3mm

جامدادی و کارت ویزیت (نسخه لیزر)

جامدادی و کارت ویزیت: کد 01083 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 10cm طول = 10cm عرض = 9cm ضخامت = 3mm