شکلات خوری و جعبه کادو (نسخه لیزر)

شکلات خوری و جعبه کادو: کد:01332 فرمت DXF -CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 15cm طول = 18cm عرض = 18cm ضخامت = 3mm

جاشکلاتی طرح تخم مرغ (نسخه لیزر و دستی)

جاشکلاتی طرح تخم مرغ: کد 01322 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 29cm عرض = 13cm ارتفاع = 13cm ضخامت = 3mm

جاشکلاتی و جاآجیلی (نسخه لیزر و دستی)

جاشکلاتی و جاآجیلی: کد 01082 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 24cm طول و عرض = 12cm ضخامت = 3mm

جاشکلاتی (نسخه لیزر و دستی)

جاشکلاتی: کد 01071 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 30cm عرض = 21cm ارتفاع = 11cm ضخامت = 3mm

جعبه و جاشکلاتی (نسخه لیزر و دستی)

جعبه و جاشکلاتی: کد 01060 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 40cm طول = 21cm عرض = 31cm ضخامت = 3mm (دوبل) *** این...

طرح جعبه شکلات (نسخه لیزر و دستی)

طرح جعبه شکلات: کد 00991 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 16cm عرض = 13cm ارتفاع = 5cm ضخامت = 3mm

طرح سبد میوه (نسخه لیزر)

طرح سبد میوه: کد 00955 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 24 عرض 11 ارتفاع با دسته 23 ضخامت 3 میل)

طرح سبد میوه و گل (نسخه لیزر و دستی)

طرح سبد میوه و گل: کد 00954 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 29 عرض 19 ارتفاع با پایه...

طرح جا شکلاتی ماهی (نسخه لیزر)

طرح جا شکلاتی ماهی: کد 00944 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

طرح جاشکلاتی و آجیلی درخت (نسخه لیزر)

طرح جاشکلاتی و آجیلی درخت: کد 00892 فرمت DXF - CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut bو cnc ( ارتفاع 40 طول 50 عرض 21 ضخامت درخت 3 میل دوبل...