جادستمال کاغذی (نسخه لیزر)

جادستمال کاغذی: کد 01262 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut وcnc طول = 26cm عرض = 17/5cm ارتفاع = 8cm ضخامت = 3mm

جادستمال سفره باله2 (نسخه لیزر و دستی)

جادستمال سفره باله2: کد 01258 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 28cm طول = 14cm ضخامت  = 3mm

جادستمال سفره (نسخه لیزر و دستی)

جادستمال سفره: کد 01246 فرمت dxf - cdr - pdf برای برش با دست و دستگاه لیزر CUT و CNC ارتفاع = 13/5cm طول = 14cm عرض = 6cm ضخامت = 3mm

جای خلال دندان و دستمال سفره (نسخه لیزر و دستی)

جای خلال دندان و دستمال سفره: کد 01242 طول = 16cm عرض = 7cm ارتفاع = 5cm ضخامت = 3mm

جادستمال سفره گل (نسخه لیزر و دستی)

جادستمال سفره گل: کد 01191 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت 3 میل

جادستمال کاغذی (نسخه لیزر)

جادستمال کاغذی: کد 01143 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت= 3mm

جادستمال سفره رقص باله (نسخه لیزر و دستی)

جادستمال سفره رقص باله: کد 01135 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت = 3mm

جای خلال دندان نی و دستمال (نسخه لیزر و دستی)

جای خلال دندان نی و دستمال: کد 01116 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 18cm عرض = 10cm ارتفاع = 10cm ضخامت =...

استند سطل زباله (نسخه لیزر)

استند سطل زباله: کد 01106 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 42cm طول = 31cm عرض = 36cm ضخامت = 6mm

طرح جادستمال و سطل زباله کلبه (نسخه لیزر)

طرح جادستمال و سطل زباله کلبه: کد 01022 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت = 3mm