کیف دستی زنانه (نسخه لیزر)

کیف دستی زنانه: SEND PAYMENT =2.00$ paypal کد 01314 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 23cm عرض = 5cm ارتفاع = 15cm ضخامت = 3mm

جعبه شاخه گل (نسخه لیزر)

جعبه شاخه گل: SEND PAYMENT =2.00$ paypal کد 01312 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 36cm عرض = 7/5cm ارتفاع = 7/5cm ضخامت = 3mm

جعبه گل حرف R (نسخه لیزر)

جعبه گل حرف R: کد 01307 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 27cm عرض = 10cm ارتفاع = 30cm ضخامت = 3mm

جعبه حلقه (نسخه لیزر و دستی)

جعبه حلقه: کد 01302 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 10cm عرض = 10cm ارتفاع = 1/5cm ضخامت = 3mm

جعبه عینک (نسخه لیزر)

جعبه عینک: کد 01298 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc طول = 16/5cm عرض = 3cm ارتفاع = 6/5cm ضخامت = 3mm

جعبه دستبند (نسخه لیزر و دستی)

جعبه دستبند: کد 01293 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 20cm عرض = 4cm ارتفاع = 3cm ضخامت = 3mm

جعبه کادو (نسخه لیزر)

جعبه کادو: کد 01290 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 11cm طول و عرض = 25cm ضخامت = 3mm

جاشکلاتی (نسخه لیزر و دستی)

جاشکلاتی: کد 01289 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = 13cm طول و عرض =12cm ضخامت 3mm

جعبه کادو لاو (نسخه لیزر و دستی)

جعبه کادو لاو: کد 01285 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 15cm طول و عرض =10cm ضخامت = 3mm

طرح جعبه جواهرات (نسخه لیزر و دستی)

طرح جعبه جواهرات: کد 01280 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 10cm طول = 12cm عرض = 10cm ضخامت = 3mm