گرامافون-gramophone ( دستی)

کد 0086 عکس این طرح متعلق به کار های خودم هست