جاشکلاتی برگ (نسخه لیزر و دستی)

جاشکلاتی برگ: کد 01336 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = 12cm قطر = 17/5 ضخامت = 3mm

جامدادی و کاغذ یادداشت (نسخه لیزر و دستی)

جامدادی و کاغذ یادداشت: کد 01335 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc طول = 24cm عرض = 5/5cm ارتفاع = 9/5cm ضخامت = 3mm

جاشکلاتی (نسخه لیزر و دستی)

جاشکلاتی: کد 01334 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 13cm قطر = 18cm ضخامت = 3mm

طرح گلدان (نسخه لیزر و دستی)

طرح گلدان: کد 01333 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 27cm ضخامت = 3mm

شکلات خوری و جعبه کادو (نسخه لیزر)

شکلات خوری و جعبه کادو: کد:01332 فرمت DXF -CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 15cm طول = 18cm عرض = 18cm ضخامت = 3mm

جاانگشتری قلب (نسخه لیزر و دستی)

جاانگشتری قلب: کد 01329 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 2/5cm طول = 4cm عرض = 4cm ضخامت = 3mm

جای چای کیسه ای (نسخه لیزر)

جای چای کیسه ای: کد 01328 فرمت dxf - cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC ارتفاع = 19cm طول = 9cm عرض =9cm ضخامت = 3mm

جعبه ست خیاطی عروس (نسخه لیزر)

جعبه ست خیاطی عروس: کد 01327 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 10cm طول  =24cm عرض = 17cm ضخامت = 3mm

جادستمال کاغذی گل (نسخه لیزر و دستی)

جادستمال کاغذی گل: کد 01326 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 22cm عرض =10cm ارتفاع = 8cm ضخامت = 3mm

جاکارت ویزیت دوچرخه (نسخه لیزر و دستی)

جاکارت ویزیت دوچرخه: کد 01323 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 29cm عرض = 10cm ارتفاع = 16cm ضخامت = 3mm