سبد گل (نسخه لیزر و دستی)

سبد گل: کد 01250 فرمت DXF- CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut  وcnc طول = 13/5cm عرض = 10/5cm ارتفاع = 13cm ضخامت = 3mm

سبد کادو (نسخه لیزر و دستی)

سبد کادو: کد 01102 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 26cm عرض = 12/5cm ارتفاع = 17cm ضخامت = 3mm

طرح سبد (نسخه لیزر و دستی)

طرح سبد: کد 01053 فرمت DXF - CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 29cm عرض = 15/5cm ارتفاع = 14cm ضخامت = 3mm حجم فایل = 2/80MB

طرح سبد میوه (نسخه لیزر)

طرح سبد میوه: کد 00955 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 24 عرض 11 ارتفاع با دسته 23 ضخامت 3 میل)

طرح سبد میوه و گل (نسخه لیزر و دستی)

طرح سبد میوه و گل: کد 00954 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 29 عرض 19 ارتفاع با پایه...

طرح سبد گل3 (نسخه لیزر و دستی)

طرح سبد گل3: کد 00791 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 19.5 عرض 10 ارتفاع با دسته 11 ضخامت...

طرح سبد گل2 (نسخه لیزر و دستی)

طرح سبد گل2: کد 00783 فرمت DXF - CDR- PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 19.56 عرض 14.5 ارتفاع 7.30 ضخامت 3 میل)

طرح سبد2 (نسخه لیزر)

طرح سبد 2 : کد 00773 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (طول و عرض 25 ارتفاع 6 ضخامت 3 میل) **درخواست تغییر سایز پذیرفته میشود**

طرح سبد گل (نسخه لیزر و دستی)

طرح سبد گل : کد 00771 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 20 عرض 14 ارتفاع 7 ضخامت 3...

طرح سبد گل و میوه (نسخه لیزر و دستی)

طرح سبد گل و میوه: کد 00769 فرمت DXF - CDR برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc در 2 سایز مختلف ( ارتفاع با دسته 26 و...