جای فلفل و نمکدان (نسخه لیزر)

جای فلفل و نمکدان: کد 01279 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc طول = 12/5cm ارتفاع = 14cm ضخامت = 3mm